संपर्क

पुणे (मुख्य ऑफिस)

शॉप नं.५, तळमजला, चिंतामणी को-ऑप सोसायटी,
१०२५ सदाशिव पेठ, नागनाथ पाराजवळ,
पुणे – ४११ ०३०.
टेलीफोन : (०२०) २४४ ६५० ६३ /२४४ ७३४ ५९


Marketing and Promotions
info@rajhansprakashan.com
Rights and Publication Information
editor@rajhansprakashan.com
Sales
sales@rajhansprakashan.com

मुंबई

श्री. विनायक पणशीकर
श्रीमती. अलका गोडे शॉप नं. २, सखाराम कृपा अपार्टमेंट, अमरहिंद मंडळासमोर, गोखले रोड, दादर (प.), मुंबई ४०० ०२८.
टेलीफोन : (०२2) २४२२३९०१

नागपूर

श्री. नरेश सबजीवाले
गुलमोहर हॉलसमोर, खामला रोड, नागपूर ४४० ०२५.
टेलीफोन : 9372225201

औरंगाबाद

शुभांगी श्याम देशपांडे
१० शून्य संकुल, सहजीवन कॉलनी, समर्थ नगर, औरंगाबाद – ४३१ ००१.
मोबाईल : 9096943369

नाशिक

श्री. पंकज क्षेमकल्याणी
दुकान क्रमांक - १७, पहिला मजला, बिझनेस स्क्वेअर, कॅनडा कॉर्नर ते पोलिस आयुक्तालय रस्ता, नाशिक - ४२२००२
टेलीफोन : ९४२२२५२२०८

कोल्हापूर

श्री. रविंद्र जोशी
अक्षरदालन, निर्मलाय प्लाझा, कोळेकर तिकटी, कोल्हापूर ४१६ ०१२.
टेलीफोन : (०२३१) २६४६४२४

सातारा

डॉ. उमेश करंबेळकर
३२५ मंगळवार पेठ, रघुकुल अपार्टमेंट, सातारा ४१५ ००२.
टेलीफोन : (०२१६२) २८२५१०

सोलापूर

श्रीमती. रेवती जोशी
२, सुंदर कॉम्प्लेक्स, गैबीपीर मशिदीजवळ, होटगी रोड, सोलापूर ४१३ ००३.
टेलीफोन : ९८५००६४०६६

सांगली

डॉ. प्रसाद केळकर
८५५, खण भाग, सांगली – ४१६४१६
टेलीफोन : 9423273849 7588842600

राजहंस पुस्तक पेठ

श्री. संजय भास्कर जोशी
साई सरस्वती, शिक्षकनगर बसस्टॉप समोर, परमहंस नगर, वनाज जवळ, पौड रोड, पुणे - ४११०३८
मो. नं. : 9822003411

गोवा

मुग्धा शेवाळकर
राजहंस प्रकाशन, तळमजला, साईदत्त अपार्टमेंट, सितारा बजाज शोरूम जवळ. शांतीनगर, फोंडा. गोवा - ४०३४०१
मो. नं. – ७३९७४६९३९० / ८६०५८९१०१९