Home / Authors / Vaishali Karmarkar
Vaishali Karmarkar
Vaishali Karmarkar

जन्मतारीख: १४ जुलै १९५७

* शिक्षण: बी.ए. इंग्रजी साहित्य, जी.डी.एस

*** राजहंस प्रकाशित साहित्य:
* वावटळ पेराल तर वादळच उगवेल,
* संस्कृतिरंग,
* कल्चर शॉक - जर्मनी

*** राजहंस प्रकाशित साहित्य पुरस्कार:
* संस्कृतिरंग -
* पुणे नगर वाचन मंदिर - बनहट्टी पुरस्कार, सार्वजनिक वाचनालय, नाशिक,
* मराठी साहित्य परिषद, महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक संस्था

Vaishali Karmarkar ह्यांची पुस्तके