Home / Authors / Shobha Pathak | शोभा पाठक
Shobha Pathak | शोभा पाठक
Shobha Pathak | शोभा पाठक

शोभा पाठक
जन्म : मालेगाव, जि. नाशिक
जन्मदिनांक : १४.१०.१९४५
शिक्षण : बी.ए. (Hon.) मुंबई
अमेरिकेत वास्तव्य : १९७२ पासून
लेखन : ‘एकता’ मासिक, ‘बृहन्महाराष्ट्र वृत्त’,
‘English Forum’ (Hunstville, AL. U.S.A.)
कविता : ‘एकता’, ‘English Forum’
मृत्यू : २०२०

Shobha Pathak | शोभा पाठक ह्यांची पुस्तके