Home / Authors / Shivraj Gorle | शिवराज गोर्ले
Shivraj Gorle | शिवराज गोर्ले
Shivraj Gorle | शिवराज गोर्ले

जन्मतारीख: १ नोव्हेंबर १९५१

शिक्षण: एम.ए. (अर्थशास्त्र), एम.बी.ए

राजहंस प्रकाशित साहित्य:
१. मजेत जगावं कसं?
२. माणसं जोडावी कशी?
३. स्त्री विरुद्ध पुरुष,
४. सुजाण पालक व्हावं कसं?

राजहंस प्रकाशित साहित्य पुरस्कार:
* मजेत जगावं कसं?
१. महाराष्ट्र तत्वज्ञान परिषद
२. गोएन्का पुरस्कार

* सुजाण पालक व्हावं कसं?
१ महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुरस्कार

Shivraj Gorle | शिवराज गोर्ले ह्यांची पुस्तके