Home / Authors / Rita Choudhari / Tran - Vidya Sharma
Rita Choudhari / Tran - Vidya Sharma

जन्मतारीख: 26 सप्टेंबर 1953

शिक्षण: एम्. ए. (संस्कृत), एम्. ए. (पाली), बी. एड्. ,डिप्लोमा इन लॅंग्वेज (जर्मन), बी. टू (जर्मन)

राजहंस प्रकाशित साहित्य:
माकाम (अनुवाद)

राजहंस प्रकाशित साहित्य पुरस्कार:
2013 “द गोवा हिंदू असोसिएशन”चा 2013 सालचा उत्कृष्ट अनुवादाचा पुरस्कार.

Rita Choudhari / Tran - Vidya Sharma ह्यांची पुस्तके