Home / Authors / Nomesh Narayan | नोमेश नारायण
Nomesh Narayan | नोमेश नारायण
Nomesh Narayan | नोमेश नारायण

प्रकाशित साहित्य
* वेदना आभाळ झाली (काव्व्व्ङ्ग्रयह)

पुरस्कार

* वारणेचा वाघ : राज्यस्तरीय उत्कृष्ट काव्यसंग्रह
* सूर्याेदय : सर्वसमावेशक सर्वाेत्कृष्ट काव्यसंग्रह
* अंकुर साहित्य पुरस्कार
* राजर्षी शाहू महाराज राज्यस्तरीय काव्यसंग्रह पुरस्कार
* बु. आकाराङ्क हांडे ङ्कनाेकाङ्कना पुरस्कार
* नाट्यश्री सर्वाेत्कृष्ट काव्य पुरस्कार

Nomesh Narayan | नोमेश नारायण ह्यांची पुस्तके