ISBN No: 
978-81-7434-926-2

मराठी वाड्मयात हा पहिलाच प्रयत्न आहे.
मुलांना वाढदिवसाला, परीक्षेतील यशानंतर
किंवा इतर समयोचित प्रसंगी काय बक्षीस द्यावे,
असा यक्षप्रश्न सुज्ञ पालकांपुढे असतो,
तो सुटायला या गाथेचा उपयोग होईल;
पण हा उपयोग केवळ मुलांपुरता मर्यादित नसून
मोठयांनाही त्याचा फायदा होईल.
मुलांच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना
वडील माणसेपण शहाणी होतात.
मला स्वतःला ह्या गाथेतून
पुष्कळ शिकायला मिळाले.
डॉ. जयंत नारळीकर सल्लागार संपादक

पृष्ठसंख्या: 
112
किंमत: 
रु. 120
प्रथम आवृत्ती: 
2016
सद्य आवृती: 
March, 2016
ISBN No: 
978-81-7434-924-8

मराठी वाड्मयात हा पहिलाच प्रयत्न आहे.
मुलांना वाढदिवसाला, परीक्षेतील यशानंतर
किंवा इतर समयोचित प्रसंगी काय बक्षीस द्यावे,
असा यक्षप्रश्न सुज्ञ पालकांपुढे असतो,
तो सुटायला या गाथेचा उपयोग होईल;
पण हा उपयोग केवळ मुलांपुरता मर्यादित नसून
मोठयांनाही त्याचा फायदा होईल.
मुलांच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना
वडील माणसेपण शहाणी होतात.
मला स्वतःला ह्या गाथेतून
पुष्कळ शिकायला मिळाले.
डॉ. जयंत नारळीकर सल्लागार संपादक

पृष्ठसंख्या: 
112
किंमत: 
रु. 120
प्रथम आवृत्ती: 
2016
सद्य आवृती: 
November, 2016
ISBN No: 
978-81-7434-925-5

मराठी वाड्मयात हा पहिलाच प्रयत्न आहे.
मुलांना वाढदिवसाला, परीक्षेतील यशानंतर
किंवा इतर समयोचित प्रसंगी काय बक्षीस द्यावे,
असा यक्षप्रश्न सुज्ञ पालकांपुढे असतो,
तो सुटायला या गाथेचा उपयोग होईल;
पण हा उपयोग केवळ मुलांपुरता मर्यादित नसून
मोठयांनाही त्याचा फायदा होईल.
मुलांच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना
वडील माणसेपण शहाणी होतात.
मला स्वतःला ह्या गाथेतून
पुष्कळ शिकायला मिळाले.
डॉ. जयंत नारळीकर सल्लागार संपादक

पृष्ठसंख्या: 
112
किंमत: 
रु. 120
प्रथम आवृत्ती: 
2016
सद्य आवृती: 
November, 2016
ISBN No: 
978-81-7434-922-4

मराठी वाड्मयात हा पहिलाच प्रयत्न आहे.
मुलांना वाढदिवसाला, परीक्षेतील यशानंतर
किंवा इतर समयोचित प्रसंगी काय बक्षीस द्यावे,
असा यक्षप्रश्न सुज्ञ पालकांपुढे असतो,
तो सुटायला या गाथेचा उपयोग होईल;
पण हा उपयोग केवळ मुलांपुरता मर्यादित नसून
मोठयांनाही त्याचा फायदा होईल.
मुलांच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना
वडील माणसेपण शहाणी होतात.
मला स्वतःला ह्या गाथेतून
पुष्कळ शिकायला मिळाले.
डॉ. जयंत नारळीकर सल्लागार संपादक

पृष्ठसंख्या: 
112
किंमत: 
रु. 120
प्रथम आवृत्ती: 
2016
सद्य आवृती: 
November, 2016
ISBN No: 
978-81-7434-923-1

मराठी वाड्मयात हा पहिलाच प्रयत्न आहे.
मुलांना वाढदिवसाला, परीक्षेतील यशानंतर
किंवा इतर समयोचित प्रसंगी काय बक्षीस द्यावे,
असा यक्षप्रश्न सुज्ञ पालकांपुढे असतो,
तो सुटायला या गाथेचा उपयोग होईल;
पण हा उपयोग केवळ मुलांपुरता मर्यादित नसून
मोठयांनाही त्याचा फायदा होईल.
मुलांच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना
वडील माणसेपण शहाणी होतात.
मला स्वतःला ह्या गाथेतून
पुष्कळ शिकायला मिळाले.
डॉ. जयंत नारळीकर सल्लागार संपादक

पृष्ठसंख्या: 
112
किंमत: 
रु. 120
प्रथम आवृत्ती: 
2016
सद्य आवृती: 
November, 2016
ISBN No: 
978-81-7434-920-0

मराठी वाड्मयात हा पहिलाच प्रयत्न आहे.
मुलांना वाढदिवसाला, परीक्षेतील यशानंतर
किंवा इतर समयोचित प्रसंगी काय बक्षीस द्यावे,
असा यक्षप्रश्न सुज्ञ पालकांपुढे असतो,
तो सुटायला या गाथेचा उपयोग होईल;
पण हा उपयोग केवळ मुलांपुरता मर्यादित नसून
मोठयांनाही त्याचा फायदा होईल.
मुलांच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना
वडील माणसेपण शहाणी होतात.
मला स्वतःला ह्या गाथेतून
पुष्कळ शिकायला मिळाले.
डॉ. जयंत नारळीकर सल्लागार संपादक

पृष्ठसंख्या: 
112
किंमत: 
रु. 120
प्रथम आवृत्ती: 
2016
सद्य आवृती: 
March, 2016
ISBN No: 
978-81-7434-921-7

मराठी वाड्मयात हा पहिलाच प्रयत्न आहे.
मुलांना वाढदिवसाला, परीक्षेतील यशानंतर
किंवा इतर समयोचित प्रसंगी काय बक्षीस द्यावे,
असा यक्षप्रश्न सुज्ञ पालकांपुढे असतो,
तो सुटायला या गाथेचा उपयोग होईल;
पण हा उपयोग केवळ मुलांपुरता मर्यादित नसून
मोठयांनाही त्याचा फायदा होईल.
मुलांच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना
वडील माणसेपण शहाणी होतात.
मला स्वतःला ह्या गाथेतून
पुष्कळ शिकायला मिळाले.
डॉ. जयंत नारळीकर सल्लागार संपादक

पृष्ठसंख्या: 
112
किंमत: 
रु. 120
प्रथम आवृत्ती: 
2016
सद्य आवृती: 
November, 2016
ISBN No: 
978-81-7434-919-4

मराठी वाड्मयात हा पहिलाच प्रयत्न आहे.
मुलांना वाढदिवसाला, परीक्षेतील यशानंतर
किंवा इतर समयोचित प्रसंगी काय बक्षीस द्यावे,
असा यक्षप्रश्न सुज्ञ पालकांपुढे असतो,
तो सुटायला या गाथेचा उपयोग होईल;
पण हा उपयोग केवळ मुलांपुरता मर्यादित नसून
मोठयांनाही त्याचा फायदा होईल.
मुलांच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना
वडील माणसेपण शहाणी होतात.
मला स्वतःला ह्या गाथेतून
पुष्कळ शिकायला मिळाले.
डॉ. जयंत नारळीकर सल्लागार संपादक

पृष्ठसंख्या: 
112
किंमत: 
रु. 120
प्रथम आवृत्ती: 
2015
सद्य आवृती: 
November, 2015
ISBN No: 
978-81-7434-918-7

मराठी वाड्मयात हा पहिलाच प्रयत्न आहे.
मुलांना वाढदिवसाला, परीक्षेतील यशानंतर
किंवा इतर समयोचित प्रसंगी काय बक्षीस द्यावे,
असा यक्षप्रश्न सुज्ञ पालकांपुढे असतो,
तो सुटायला या गाथेचा उपयोग होईल;
पण हा उपयोग केवळ मुलांपुरता मर्यादित नसून
मोठयांनाही त्याचा फायदा होईल.
मुलांच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना
वडील माणसेपण शहाणी होतात.
मला स्वतःला ह्या गाथेतून
पुष्कळ शिकायला मिळाले.
डॉ. जयंत नारळीकर सल्लागार संपादक

पृष्ठसंख्या: 
112
किंमत: 
रु. 120
प्रथम आवृत्ती: 
2015
सद्य आवृती: 
November, 2015
ISBN No: 
978-81-7434-917-0

मराठी वाड्मयात हा पहिलाच प्रयत्न आहे.
मुलांना वाढदिवसाला, परीक्षेतील यशानंतर
किंवा इतर समयोचित प्रसंगी काय बक्षीस द्यावे,
असा यक्षप्रश्न सुज्ञ पालकांपुढे असतो,
तो सुटायला या गाथेचा उपयोग होईल;
पण हा उपयोग केवळ मुलांपुरता मर्यादित नसून
मोठयांनाही त्याचा फायदा होईल.
मुलांच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना
वडील माणसेपण शहाणी होतात.
मला स्वतःला ह्या गाथेतून
पुष्कळ शिकायला मिळाले.
डॉ. जयंत नारळीकर सल्लागार संपादक

पृष्ठसंख्या: 
112
किंमत: 
रु. 100
प्रथम आवृत्ती: 
2015
सद्य आवृती: 
November, 2015