ISBN No: 
ISBN 978-81-7434-364-2

‘माझं आयुष्य मी मनापासून जगलोय, कृतार्थपणे जगलोय.
अपवादानं कुणाला तरी क्लेश देत, पण बहुतांश आनंदानं जगलोय.
माझ्या मुठीत मावतील एवढया आनंदाच्या दाण्यांचं वाटप मी कायम
करीत आलोय.... आणि तरीही माझी मूठ भरलेलीच राह्यलीय,
हे माझं अहोभाग्य!
माझ्या ओंजळीत जे पडलं, ते मी सुहास्य वदनानं स्वीकारलं.
आणि ते बघण्यात मी इतका रमलो, की इतरांच्या ओंजळीत काय,
पडलं, हे बघायची मला कधी फुरसतच मिळाली नाही.
ईश्र्वराकडे मागणं एकच, तू केवळ माझ्यासाठीच रचलेलं हे
जीवनगान मी जर मनापासून आळवलं असेल,
तर मला तू पुन्हा जीवनाकडे पाठव,
पुन्हा पुन्हा पाठव आणि मला पुन्हा नटाचाच जन्म दे
आणि तोही याच मराठी भूमीत दे!’

पुस्तकाला मिळालेले पुरस्कार: 
महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट वाङ्मय पुरस्कार 2006-07
पृष्ठसंख्या: 
348
किंमत: 
रु. 250
प्रथम आवृत्ती: 
2006
सद्य आवृती: 
January, 2011
प्रकाशन अवस्था: 
प्रकाशित