लेखकाचा पत्ता: 
सातवा मजला, बीच अपार्टमेंट, हॉटेल नोव्हाटेलजवळ, डॉ.ए.बी,नायर रोड, विलेपार्ले(प.), मुंबई-४०० ०४९.
लेखकाचा इ-मेल आय डी: 
vishwaspatil@gmail.com