लेखकाचा पत्ता: 
१०२-ब, पूनम (ऋता सोसायटी) २५ आयडियल कॉलनी,पौड रस्ता, कोथरूड, पुणे-४११ ०३८ फोन. (०२०) २५४६५३९४
लेखकाचा इ-मेल आय डी: 
vinayakhadpekar@gmail.com