ISBN No: 
ISBN 978-81-7434-547-9

आता माझं मला भरभर वाचता येतं.
खूपखूप गोष्टी सांग,
नाहीतर छानछान पुस्तकं वाचून दाखव,
अशी कटकट मी आजीकडे करत नाही.
तर नवीनवी पुस्तकं आणून द्या,
अशी भुणभुण आईबाबांकडे लावते.

पुस्तकाला मिळालेले पुरस्कार: 
सौ. शशिकलाताई आगाशे स्मृती` बालवाङमयाचा पुरस्कार (२०११-१२)
पृष्ठसंख्या: 
62
किंमत: 
रु. 50
प्रथम आवृत्ती: 
2011
सद्य आवृती: 
September, 2011
प्रकाशन अवस्था: 
प्रकाशित